از اینجا شروع کنید

یافتن علت های مسئله

ابزارهای عمومی حل مسئله

ابزارهای مبتنی بر نمودار

رویکردهای حل مسئله

بهبود فرایندهای کسب و کار

دیگر مهارت های حل مسئله