تفسیر نموداری تست وسواس

خفیف بسیار
خفیف
متوسط
شدید

نتیجه کلی

عددی که به شما در بالا داده شده است یک نمره کلی برای اندازه گیری میزان وسواس شما در مجموع حوزه ها می باشد. این عدد اگر کوچکتر از 10 باشد نشان دهنده این است که شما وسواس ندارید. عدد 10 الی 15 به این معنی است که وسواس خفیفی دارید و نیاز به مراقبت در این حوزه وجود دارد. عدد 15 تا 25 به معنی وجود وسواس است و باید جدی گرفته شود و اعداد بالاتر از 25 هشداری برای شماست تا هرچه سریع تر به دنبال درمان وسواس باشید.