نتیجه تست رغبت سنج استرانگ

[bodymovin anim_id="21473" loop="true" align="center"]

سبک رغبت شغلی-تحصیلی شما:

زیر فاکتورها

%
%
%
%

زیر فاکتورها

%
%
%
%

زیر فاکتورها

%
%
%
%

مقیاس های سبک فردی

مقیاس های سبک فردی، به طور کلی، سبک های زندگی شغلی شما را مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهند.

سبک کاری، محیط یادگیری، سبک رهبری، ریسک پذیری و مشارکت گروهی از جمله مواردی است که در این بخش به آن خواهیم پرداخت. این مقیاس ها به شما کمک می کند که به شناسایی عواملی بپردازید که در شغل شما تاثیرگذار خواهد بود. علاوه بر این مقیاس های سبک فردی، شما را قادر به محدود ساختن گزینه هایتان می نماید.

سبک کاری
محیط یادگیری
سبک رهبری
جهت گیری گروهی
ریسک پذیری


شما بیشتر به دنبال کارهای قابل پیش بینی و امن هستید و تمایل زیادی به فعالیت های پرخطر و ماجراجویانه ندارید. سعی می کنید از مخاطره جویی دوری کرده و امنیت فردی خود را افزایش دهید.

مشاغل پیشنهادی

بر اساس وبسایت معتبر O*NET

چاپ نتایج