تازه ها:

تفسیر نموداری تست هوش هیجانی BarOn

بسیار‌کم
کم
زیر‌میانگین
میانگین
زیاد
خیلی‌زیاد

نتیجه کلی

از 450

نمره کلی هوش هیجانی

زیرمقیاسها
کد عنوان خرده مقیاس توضیحات مقیاس میانگین جامعه نمره شما
PS حل مساله توانایی تشخیص و تعریف مشکلات به همان خوبی خلق کردن و تحقق بخشیدن راه حل های موثر و بالقوه 22.3
HA شادمانی توانایی احساس خوشبختی کردن با زندگی خود، لذت بردن از خود و دیگران، داشتن احساسات مثبت، صریح، مفرح و شاد. 22.5
In استقلال توانایی هدایت افکار و اعمال خود و آزاد بودن از تمایلات هیجانی 19.1
ST تحمل فشار روانی توانایی مقاومت کردن دربرابر رویدادها و موقعیت های استرس زا و هیجانات قوی، بدون جا زدن و یا رویارویی فعال و مثبت با استرس 17.38
SA خودشکوفایی توانایی درک ظرفیت بالقوه و انجام چیزی که می توان انجام داد، تلاش برای انجام دادن و لذت بردن 21.7
ES خودآگاهی هیجانی توانایی آگاه بودن و فهم احساس خود 20.6
RT واقع گرایی توانایی سنجش هماهنگی بین چیزی که به طور هیجانی تجربه شده و چیزی که به طور واقعی وجود دارد. 19.2
IR روابط بین فردی توانایی ایجاد و حفظ روابط رضایت بخش متقابل که به وسیله نزدیکی عاطفی، صمیمیت، محبت کردن و محبت گرفتن توصیه می شود. 23.9
SR احترام به خود توانایی آگاه بودن از ادراک خود، پذیرش خود و احترام به خود. 21.05
IC کنترل تکانه توانایی مقاومت در برابر یک تکانه، سائق یا فعالیت های آزمایشی و یا کاهش آنها، همچنین توانایی کنترل هیجانات خود 16.7
FL انعطاف پذیری توانایی سازگار بودن افکار و رفتار با تغییرات محیط و موقعیت ها. 18.6
RE مسئولیت پذیری اجتماعی توانایی ابراز خود به عنوان یک عضو دارای حس همکاری، موثر و سازنده در گروه 25.3
EM همدلی توانایی آگاه بودن و درک احساسات دیگران و ارزش دادن به آن 25.2
AS خودابرازی توانایی ابراز احساسات، باورها و افکار صریح و دفاع از مهارت های سازنده و برحق خود 18.7

پشتیبانی