از عشق تا ترديد

هر فرازی را نشیبی است و عشق نیز از این امر مستثنی نیست و هر چه آرمانگرایی عاشقانه در طول مدت عشق بیشتر باشد، ناامیدی و یأس پس از آن رنج آورتر و دردآورتر خواهد بود. البته تحقیقات هنوز این مسأله را توضیح نداده اند. با جعبه ابزار ذهنی همراه باشید.

از عشق تا ترديد

گزارش های فردی نشان می دهد، كه ناامیدی به راحتی می تواند یك ارتباط تازه شكل گرفته و نوپا را به تباهی و ویرانی بكشاند. وقایع متفاوت زیادی می تواند ایجاد یأس و تردید و ناامیدی كند. رویدادهای ناچیز می تواند به معنی شلختگی، بی توجهی، بی ملاحظگی و نشانه ای از خدشه ای جدی بر خصوصیات پیشین فرد تلقی شود. خشمی كه در هنگام عشق پنهان مانده بود، اینك مجال می یابد تا در اولین یأس و ناامیدی خود را با شدت ظاهر كند و اگر حتی خود را ظاهر هم نكند و خود را بروز هم ندهد، این خشم فرو خورده می تواند در ارزیابی كلی ما از دیگری و ارتباط با او ظاهر شود.


مقاله مرتبط: مرگ عشق یا عشق زنده به گور


افزودن بر بار منفی تفاوت هایی كه حتماً بین ما وجود دارد و یا افزایش شكایت ها و اعتراض ها، می تواند ناشی از تردید و ناامیدی ما باشد. اولین بازنگری و اولین ارزیابی ما از ارتباط با دیگری و خود او، ممكن است هرگز واقع بینانه نباشد و اینجاست كه لازم می شود تا فردی دیگر به ما كمك كند، تا واقعیت ها را از هیجان ها و بار عاطفی آنها تفكیك كنیم. اگر ما از فرد دیگری در این زمینه كمك نگیریم و درباره آنچه كه در اولین بازنگری خود به آن رسید ه ایم با فرد مجرب دیگری بحث نكنیم، ممكن است به طور ناگهانی ارتباط را قطع كنیم و یا شروع به مقابله به مثل با آنچه كه پنداشته ایم، كنیم و احیاناً تلافی كنیم، تلافی و مقابله با یاری بی خبر به شیوه ای آسیب زننده. شاید هم اقدام به انتقام جویی در فضایی از بی اعتمادی كنیم و نهایتاً او را به دلیل بی وفایی و جدایی سرزنش كنیم.

در اینجاست كه نقش مشاور، روانشناس، و افراد خردمند و با تجربه پررنگ می شود و هرگز نباید از یاد برد، كه دیگرانی هستند كه بتوانند به ما كمك كنند. البته لاز به ذكر است كه این دیگران لزوماً بدون خطا نیستند و حتی اگر احساس كردیم كه مشاور ما توان كافی برای كمك به ما را ندارد انتخاب یك مشاور دیگر شاید گزینه ای بهتر از این باشد كه به تنهایی تصمیم بگیریم. ما بعضاً به این دلیل كه تصمیم ما یك تصمیم كاملاً شخصی است، از مشاوره با دیگران پرهیز می كنیم؛ اما باید بدانیم كه برای یك امر كاملاً شخصی می توانیم به شیوه مشورتی تصمیم بگیریم، ولی عمل كننده و اجر اكننده آن تصمیم قطعاً یك نفر خواهد بود.

رویارویی با عشق از آنجا كه هیجان زیادی را در انسان به وجود می آورد، امر آسانی نیست. برای این كه رویارویی و برخورد با عشق را بهتر تصویرسازی كنیم، از یك استعاره كمك می گیریم. گاو بازی یك سنت قدیمی اسپانیایی است، كه هنوز دوام دارد. برخورد با هیجان عشق همانند بازی با گاو است. در گاو بازی ما شاهد یك گاو وحشی هستیم كه پرده ای صورتی رنگ یا قرمز رنگ او را تحریك می كند. گاو باز سعی می كند با تحریك گاو، در ابتدا او را خسته كند و بعد به قتل برساند. گاو بازی نمادی است از رویارویی عقل با نفس، نمادی است از رویارویی اندیشه با هیجان و كشتن گاو نمادی است از پیروزی عقل بر نفس و پیروزی اندیشه بر هیجان. گاو باز یك قهرمان است، چرا كه توانسته است بر نفس غلبه كند و هیجان خود را مهار كند. گاو باز یادآور مهر در آیین میترائیسم است، كه گاو را كشت و به جاودانگی دست پیدا كرد.


مقاله مرتبط: هیجانات عشق تا منطق عشق


غلبه بر هیجان عشق

در عشق ما شاهد یك قسمت هیجانی شدید هستیم. بنابراین برخورد با هیجان عشق می تواند همانند برخورد با یك گاو باشد. گاوباز از رویارویی با گاو نمی هراسد. او وارد میدان می شود تا گاو را مهار كند. انسان عاشق در صورتی كه از عشق نهراسد، وارد میدان عشق می شود و آنگاه است كه با هجوم وحشیانه هیجان عشق رو در رو خواهد شد. هیجانی كه به رنگ قرمز و صورتی كه همان رنگ تمایلات جنسی است، حساس است. گاو باز در عین حال كه گاو را به خود می خواند، از دست گاو می گریزد و مراقب است كه آسیب نبیند و در عین حال به آرامی سعی می كند كه گاو را خسته كند و نهایتاً گاو را می كشد. وقتی كه سعی كنیم هیجان عشق در عین حال كه بروز پیدا می كند، كنترل شود؛ باعث می شویم كه هیجان عشق آرام بگیرد. تیرهای منطق و استدلال كه بر پیكره هیجان عشق وارد می شود، هیجان را آرامتر و سر به زیرتر می كند و نهایتاً آن چنان هیجان را از پا می اندازد كه بتوان بر آن فائق آمد. انسانی كه عاشق شده باشد و از پس هیجان آن بر آمده باشد بی آنكه آسیب ببیند، به حقیقت یك قهرمان است.

مقالات مرتبط
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.