تفسیر آزمون سبک دلبستگی

سبک دلبستگی شما:

دلبستگی ایمن

سبک دلبستگی شما دلبستگی ایمن است، پس احتمالا عزت نفس بالایی دارید و به راحتی می توانید احساسات و عقاید خود را با دیگران به اشتراک بگذارید. به نسبت سه گروه دیگر، کمتر خودتان را از دید دیگران ارزیابی می کنید و درصورت نیاز به راحتی می توانید از دیگران کمک بخواهید. معمولا در رابطه با دیگران رو راست هستید و اساس را بر اعتماد می گذارید. در حالت عادی شما آزاد، قابل دسترس و آرام هستید و به خاطر همین ویزگی ها، معمولا گارد بین فردی کمتری نسبت به دیگران دارید. معمولا در تلاش برای ارتباط برقرار کردن با دیگران هستید. در پوست خود راحت هستید و به دنبال پرورش فضایل ساده مثل اعتماد متقابل و ایجاد احساس صمیمیت با دیگران هستید.
مقیاس های سه گانه
عنوان مقیاس کد مقیاس نمره خام مقیاس شدت مقیاس توضیحات
وابستگی D
میزان اعتماد و اتکای شما به دیگران را نشان می دهد.
نزدیک بودن C
میزان آسایش در رابطه با صمیمیت و نزدیکی هیجانی را اندازه گیري می کند
اضطراب A
ترس از داشتن رابطه را می سنجد