تفسیر نموداری تست تشخیص اوتیسم

بسیار‌کم
کم
زیر‌مرز
مرزی
زیاد
خیلی‌زیاد

نتیجه کلی

از 50

نمره کل تست اوتیسم

زیرمقیاسها
عنوان مقیاس کد مقیاس نمره خام مقیاس شدت مقیاس نرم مقیاس
مهارت های اجتماعی Social Skils 0 نمره خام
20%
تغییر توجه Attention switching 0 نمره خام
20%
توجه به جزئیات Attention to detail 0 نمره خام
20%
ارتباطات Communication 0 نمره خام
20%
تصور ذهنی imagination 0 نمره خام
20%