تفسیر نموداری تست افسردگی بک2

) افسردگی فاقد (سالم
خفیف
مرزی
افسرده نسبتا
بالینیافسردگی
حد از بیش افسردگی

نتیجه کلی

از 63

نمره کل افسردگی بکII


جنسیت: نامشخص --- سن: نامشخص
زیرمقیاسها
سوال مقیاس پاسخ شما نمره خام مقیاس شدت مقیاس
1 غمگینی پاسخ 0 شدت
2 بدبینی پاسخ 0 شدت
3 احساس شکست پاسخ 0 شدت
4 نارضایتی پاسخ 0 شدت
5 احساس گناه پاسخ 0 شدت
6 خود تنبیهی پاسخ 0 شدت
7 خود بیزاری پاسخ 0 شدت
8 خود سرزنشی پاسخ 0 شدت
9 افکار خودکشی پاسخ 0 شدت
10 گریستن پاسخ 0 شدت
11 پریشانی پاسخ 0 شدت
12 از بین رفتن علایق پاسخ 0 شدت
13 بلاتکلیفی پاسخ 0 شدت
14 احساس بی ارزش بودن پاسخ 0 شدت
15 زوال انرژی پاسخ 0 شدت
16 تغییر در عادات خواب پاسخ 0 شدت
17 تحریک پذیری پاسخ 0 شدت
18 تغییر در اشتها پاسخ 0 شدت
19 سختی تمرکز پاسخ 0 شدت
20 خستگی یا فرسودگی پاسخ 0 شدت
21 از بین رفتن تمایل جنسی پاسخ 0 شدت