تفسیر تست

عامل های مرتبه اول

عامل های مرتبه دوم

نمودار عامل های مرتبه اول

(سبز نشان دهنده میزان بالا، آبی نشان دهنده میزان متوسط و قرمز نشان دهنده میزان کم عامل است)

نمودار عامل های مرتبه دوم

(سبز نشان دهنده میزان بالا، آبی نشان دهنده میزان متوسط و قرمز نشان دهنده میزان کم عامل است)