تفسیر تست

نکته برای درمانگر

نشانگان بالینی شخصیت

نمودار نشانگان بالینی شخصیت

(سبز نشان دهنده میزان کم، آبی نشان دهنده میزان متوسط و قرمز نشان دهنده میزان زیاد نشانه است)