تست شخصیت شناسی نئو فرم بلند

دستورالعمل تست اختلال شخصیت مرزی

---------------------------------------------------
در این پرسشنامه پاسخ درست و غلط وجود ندارد و پاسخ شما به هر سوال باید نماینده اولین عکس العمل شما دربرابر سوال باشد

درحال محاسبه نتيجه

لطفا منتظر بمانيد!!!!

دوباره

مشکلي به وجود آمده است

نمونه تفسیر
قیمت