مرور برچسب

maharatrahbari6-10

ایجاد خودآگاهی‌

شناخت دیگران نشانه‌ی خرَد است، اما شناخت خود نشانه‌ی روشن‌بینی است.لائو تسه فیلسوف چینی آیا تا به حال با فردی که از خودش شناخت کافی داشته کار