تست طرحواره یانگ به صورت آنلاین و رایگان

طرحواره ها پیش زمینه هایی هستند که بر اثر تجارب منفی در نهاد انسان شکل می گیرند و به صورت یک عینک دید ما به دنیا را تغییر می دهند. شما وقتی عینک آبی به چشم بزنید دنیا را آبی خواهید دید اما حقیقت با چیزی که از پشت عینک می بینید متفاوت است.

طرحواره ها به شما نشان می دهند که دنیا را از پشت چه عینکی می بینید و کمک می کند که بتوانید حقیقت را همانطور که هست مشاهده کنید.

بر اساس تست طرحواره درمانی یانگ، افراط و تفریط در شکل گیری نیازهای روانشناختی فرد باعث شکل گیری طرحواره می شود. در این تست 16 طرحواره اندازه گیری می شود که بر اساس ناکامی در برآورده کردن نیازهای روانشناختی ممکن است در فرد شکل گرفته باشند

تست آنلاین طرحوارهتست طرح واره یانگ

تست طرحواره یانگ یا همان تست 16 تله زندگی در سال 1998 توسط یانگ برای یافتن طرحواره های ناسازگار اولیه شخص پایه گذاری و طراحی شد. نسخه های متعددی از این تست وجود دارد که اصلی ترین آن ها همان نسخه 205 سوالی است که در این سایت به صورت رایگان در اختیار شما قرار گرفته است. توجه داشته باشید که این تست تنها وجود مشکل در هریک از طرحواره های 16 گانه را به شما نشان می دهد و تحلیل دقیق تر و واکاوی آن نیاز به بررسی توسط یک روانسنج آموزش دیده و یا یک درمانگر مجرب دارد. 16 طرحواره ی ناسازگار مورد اندازه گیری عبارت اند از:

محرومیت هیجانی /رهاشدگی/بی ثباتی/بی اعتمادي/بدرفتاری/انزواي اجتماعی/بیگانگی/نقص/شرم/شکست/وابستگی/بی کفایتی/آسیب پذیري در برابر ضرر و بیماری/گرفتار/خود تحول/اطاعت /ایثار /بازداري هیجانی/معیارهاي سرسختانه/استحقاق/بزرگمنشی/خویشتنداري/خودانضباطی ناکافی.

تست طرحواره یانگ در زمینه های زیر کاربرد دارد

  • انتخاب و تکیه‌بر سبک‌های مقابله‌ای شخصی ناکارآمد
  • انتخاب همسر
  • انتخاب شغل
  • تحریف‌های شناختی از اطلاعات محیطی
  • استدلال‌های منطقی برای درست بودن شیوه تفکر و سبک‌ها مقابله‌ای خود

انجام تست طرح واره یانگ به صورت آنلاین

  •  لطفاً هر جمله را با دقت بخوانید و ببینید تا چه حد توصیف درستی از شما میدهد.
  •  اگر برای پاسخ دادن خاطر جمع نیستید بر پایه چیزی که احساس می کنید پاسخ دهید نه بر اساس آنچه فکر می کنید درست است.
  •  حتما به تمام سئوالات پاسخ دهید در غیر اینصورت نتیجه تست معتبر نخواهد بود.

——————

مقالات مرتبط