تست هوش ریون بزرگسالان (RPMT)

تست هوش ماتریس های ریون، یک آزمون معتبر برای سنجش سطح پیشرفت فکری و تفکر منطقی است. این تست آنلاین می تواند ضریب هوشی یا آی کیو را در افراد بین 9 الی 65 سال و به طور کلی بزرگسالان بدون توجه به زبان و ملیت شخص شناسایی کند. این تست آی کیو که امروزه به عنوان یکی از معتبر ترین و استاندارد ترین فاکتور های سنجش هوش در دنیا شناخته می شود، در سال 1936 توسط جان ریون طراحی شده است.

دستورالعمل هوش ریون

---------------------------------------------------
این تست از 60 سوال تشکیل شده است. جای خالی را از بین گزینه ها انتخاب کنید

درحال محاسبه نتيجه

لطفا منتظر بمانيد!!!!

دوباره

مشکلي به وجود آمده است

بخش اول

آزمون هوش تصويري (آي‌کيو يا IQ) پيش‌رونده ريون (Raven) يا تست هوش ريون (Raven) که اکثر ما ممکن است آن را انجام داده باشيم، مطابق نظريه خود و بر اساس هشت معياري که پيش‌ازاين به آن اشاره نموديم هشت توانايي را که براي برآورده کردن اين معيارها را در نظر گرفت. C. Raven) براي اندازه‌گيري «فاکتور g» که توسط اسپيرمن پيشنهاد شده بود، آزمايش ماتريس‌هاي پيش‌رونده يا تست هوش ريون را در سال ۱۹۳۸ انجام داد. طراحي اين تست روان‌سنجي براي ارزيابي افسران نيروي دريايي ايالات متحده آمريکا بود، اما بعد مشخص شد که به‌طورکلي، براي ارزيابي هوش، مستقل از دانش کسب‌شده نيز مفيد و معتبر است. تست هوش ريون چگونه عمل مي‌کند؟ آزمون ريون شامل 60 پرسش چندگزينه‌اي است که از آسان به سخت مرتب شده‌اند. اين زمان، براي کودکان و بزرگ‌سالان زمان مناسبي است تا بتوانند از توانايي سازنده خود (educative ability) استفاده کنند. اين نوع توانايي فکري، ما را ملزم به مقايسه، کسر، بازنمايي ذهني و استفاده از اصول استدلالي و منطقي مي‌کند. اين تست ابزاري براي سنجش هوش غيرکلامي است که به سطح تحصيلي يا تجربه فردي بستگي ندارد؛ همچنين براي موقعيت‌هايي مفيد است که مي‌خواهيد به‌طورکلي اطلاعاتي را در مورد دانشجويان يا متقاضيان شغلي به‌خصوص کسب کنيد. سهولت انجام و سرعت مطلوب ارائه نتيجه، باعث محبوبيت و گسترش اين تست هوش شده است.

پايايي اين مقياس به دوپايايي فرم پيشرفته آزمون هوشي ماتريس هاي پيشرونده ريون به روش بازآزمايي، مورد آزمون قرار گرفت. بدين منظور ضريب همبستگي دو بار اجراي آزمون محاسبه و مقدار آن 0/91 به دست آمد که در سطح 0/01 معنادار بود. در پژوهش بورس Bors و ويگنا Vigneau (2005)، با استفاده از فرم پيشرفته ماتريس هاي پيشرونده ريون در سه زمان مختلف، ميانگين نمرات خام آزمودنيها در دفعه اول 18/51، دفعه دوم 20/45 و دفعه سوم 21/85 به دست آمد، که نشان دهنده ميزان بالاي پايايي اين آزمون است و با نتايج به دست آمده در اين پژوهش همخواني دارد. با استفاده از مقياس هوشي وکسلرWechsler Adult Intelligence Scale بزرگسالان (بخش کلامي) و محاسبه ضريب همبستگي آن با نمرات خام آزمودنيها در فرم پيشرفته ماتريس هاي ريون، روايي آزمون 0/73+ به دست آمد. اين يافته با نظر آناستازي Anastasi, A, (ترجمه براهني، 1371) که معتقد است همبستگي آزمون ريون با آزمون هاي کلامي و عملي هوشي بين 0/40 تا 0/75 متغير است و ميزان همبستگي آن با آزمونهاي عملي بيشتر از کلامي است، همخواني دارد. همچنين نتايج نشان داده اند که بين ريون و توانايي هاي فضايي افراد ارتباط بالايي وجود دارد. بنابراين به نظر مي رسد اگر براي تعيين روايي اين آزمون از آزمون ديگري استفاده شود که سوالات آن از نوع تکاليف و مسائل ديداري باشد، ضريب همبستگي بالاتري به دست آيد. در اين پژوهش، ميانگين نمرات خام آزمودنيهاي پسر در اين آزمون برابر با 19/22 و ميانگين آزمودنيهاي دختر 8/33 به دست آمد، آزمون آماري T براي گروه هاي مستقل مورد استفاده قرار گرفت و نتيجه آن نشان داد که ميانگين بهره هوشي پسران به ميزان 2/48 نمره بهره هوشي بيشتر از دختران به دست آمد. در اين ارتباط نمي توان گفت آيا اين تفاوتها معنادار است يا نه. بنابراين صرف نظر از معنادار بودن تفاوتها مي توان مطرح کرد که نتايج اين پژوهش در رابطه با برتري عملکرد پسران نسبت به دختران در اين آزمون، با نتايج مطالعات قبلي هماهنگي و همخواني دارد.
در اين تست يک تصوير به عنوان سوال به شما نشان داده مي شود که قسمتي از آن تصوير خالي گذاشته شده است. در قسمت پاسخ ها هم بين 6 تا 10 تصوير به شما نشان داده مي شود. شما بايد الگويي را در اين تصوير پيدا کنيد تا بتوانيد به وسيله ي آن جاي خالي را با شکل مناسب پر کنيد. اين تست هوش شامل 60 تصوير است که براي اولين بار به صورت رايگان در وبسايت هاي فارسي در سايت روانشناسي جعبه ابزار ذهني براي شما قرار داده شده است.

مشخصات تست هوش ریون بزرگسالان

60 سوال

20 دقیقه

تفسیر تخصصی

رایگان

امتیاز 3.6 (889 مشارکت)
نمونه تفسیر
رایگان