تفسیر تست گلاسر

نمودار کلی

آزمون نیازهای اساسی گلاسر

توضیح فاکتورها 

مفهوم نیازهای اساسیNeeds نیاز به بقا: میزان احتیاط در کارها، اج تناب از خطر و هوشیاری نسبت به آن، اهمیت مسائل مالی، اهمیت احساس ایمنی و امنیت خاطر، میزان نیاز جنسی احساس تعلق: عشق و محبت ورزی، نشان دادن احساس و عاطفه خود به دیگران، جستجوی صمیمیت، وقت و انرژی گذاشتن برای ارتباط خانوادگی، ایجاد و نگهداری دوستی، عضویت در گروه قدرت و خودشکوفایی: دستیابی به هدف، پیشرفت، احساس کنترل داشتن بر اوضاع و شرایط، مهارت داشتن، اعتماد به خود داشتن، احساس افتخار، نفوذ بر دیگران داشتن، حس رقابت، رهرو داشتن، الگو بودن و مورد پیروی قرار گرفتن آزادی: محدود و مجبور نبودن، احساس آزادی در اقدام و تصمیم گیری، مسافرت کردن، استقلال رأی و عمل داشتن، نظر و خواست خود را دنبال کردن، انتخاب های زیاد داشتن، خودمختاری، خلاقیت، اظهار نظر بدون ترس و واهمه

نیازهای اساسی
عنوان مقیاس کد مقیاس نمره خام مقیاس شدت مقیاس نرم مقیاس
نیاز به بقا n1 هیچ
0%
نیاز به عشق و تعلق خاطر n2 هیچ
0%
نیاز به آزادی n3 هیچ
0%
نیاز به قدرت و خودشکوفایی n4 هیچ
0%
نیاز به تفریح n5 هیچ
0%