تازه ها:

جست و جوی دسته بندی

مدیریت تیم

نگرش شغلی کارکنان

از روزهای اولیه دانش سازمانی، محققان زمان قابل توجهی را به پژوهش در مورد ماهیت و علل و ارتباط نگرش های متنوع…

مدیریت دانش است یا هنر؟

مدیریت به روزگاری بر می‌گردد تا مردمی که گروهی کار می‌کردند نخستین بار کوشیدند تا به هدفهای گروهی دست یابند. زمانی…

سرمایه انسانی

سرمایه انسانی کلیدی برای رشد اقتصادی جوامع محسوب می‌شود در دنیای سراسر رقابت امروز سرمایه انسانی برای شرکت ها و…

انضباط سازمانی

مهارت در ایجاد یک فضای سالم انضباطی از مهمترین ویژگی های مسئولان آن سازمان است. وجود انضباط برای فعالیت تمامی…

عدالت سازمانی

در طول تاریخ یکی از آرزوهای اساسی انسان اجرای عدالت و تحقق آن در جامعه بوده است. عنوان عدالت،آرمانی انسانی است و…

تحول سازمان

مدیریت و نیروی انسانی خارج از اینکه چه نقشی درسازمان ایفا می نمایند و اهمیت آن چقدر است بی شک مهمترین عامل به حرکت…

سبک های ارتباطی مدیران

ارتباطات ، کانون و هسته مرکزی فعالیت های یک فرد در سازمان برای انجام وظایفش می باشد . وظیفه ایجاد ارتباطات صحیح در…