مرور برچسب

ارتباط بازی و خلاقیت

ارتباط خلاقیت و بازی

بین فرایند خلاق و بازی ارتباط ها و همپوشی های بسیاری وجود دارد. بازی و خلاقیت ویژگی های مشترکی دارند. در حقیقت بازی غالبا بخشی از فرایند خلاق است.…