مرور برچسب

انتخاب و جذب نیروی کار

کاربرد تست MBTI در استخدام نیرو

صاحبان مشاغل، بزرگترین هزینه را برای سازمان خود می کنند و با ارزش ترین دارایی را در کسب و کار خود افراد آن می دانند. حتی اگر یک سیستم پیشرفته برای…