مرور برچسب

اهرم منابع

اهرم سازی

به من یک اهرم و جایی برای ایستادن بدهید. زمین را می توانم حرکت دهم. ارشمیدس تصمیم بگیرید! برای بلند کردن یک شی سنگین از اهرم استفاده می کنید یا…