مرور برچسب

بیدار شدن مکرر

علت بیدار شدن در اواسط شب

چرا خواب شب راحت و خوب به سختی بدست می آید؟ عوارض خواب بد در طول شب، در طول روز خود را به شکل خستگی و ناتوانی در تمرکز و بازدهی کم در کارهای تان، خود…