مرور برچسب

تفکر برنامه ریزی شده

خلاقیت چیست؟

بسیار مهم است تا تعریف مشخصی از خلاقیت داشته باشیم. چرا که دو تعریف متفاوت در این زمینه وجود دارد. اولین مورد خلاقیت فنی است که افراد، تئوری ها، ایده…