مرور برچسب

توانمندی

اصالت، جادوی رهبری

به این نتیجه رسیده‌ام که حداقل برای من، جست‌وجوی اصالت مسیر جدیدی است که در ادامه‌ی جست‌وجویی طولانی برای یافتن معنا در زندگی و انجام کار صحیح پیش