مرور برچسب

تکرار و تمرین

استراتژی های مرور

تاکنون شده که یک دوره آموزشی، یک کتاب یا یک مهارت جدید را آموخته باشید و پس از چند هفته به کلی فراموش کرده باشید؟ وقتی فرصتی برای اجرای دانش جدید…