مرور برچسب

خودشکوفایی

ویژگی‌های افراد خودشکوفا

افراد خودشکوفا دارای ویژگی هایی هستند که دیگران ندارند. آن ها دستاوردها و اهدافی در زندگی دارند که آن ها را از دیگران متمایز می‌کند. مازلو با مطالعه…