مرور برچسب

داستان سازی

بازی های حافظه

آیا تاکنون شده که یک شماره تلفن ضروری را در ذهن خود تکرار کنید تا با آن تماس بگیرید؟ این عمل حافظه کاری یا کوتاه مدت شما را درگیر می کند. به همین دلیل…