مرور برچسب

رنگ سبز

روانشناسی رنگ سبز

روانشناسی رنگ ها نشان می دهد که رنگ های مختلف می توانند واکنش های روانشناختی ایجاد کنند. به عنوان مثال، تصور می شود که رنگ اغلب در روحیه و احساسات…