مرور برچسب

روابط بی سرانجام

روابط بی سرانجام

ویژگی های رفتاری و شخصیتی دو طرف تعیین کننده این موضوع است که دو طرف رابطه، چقدر با هم خواهند بود. اگر شریک زندگی شما این ویژگی ها را نداشته باشد می…