مرور برچسب

زرد

روانشناسی رنگ زرد

رنگ زرد می تواند روشن و شدید باشد، شاید به همین دلیل است که اغلب می تواند احساسات شدیدی را ایجاد کند. رنگ زرد به سرعت جلب توجه می کند، اما در صورت…