مرور برچسب

علائم جسمی اضطراب

علائم جسمی استرس در افراد

اضطراب علائم روانی و جسمی به همراه می آورد - هر دو علائم می تواند طاقت فرسا باشد. بدن با پیش بینی تهدیدهای آینده، برای یک لحظه آماده می شود: مغز،  …