مرور برچسب

غلبه بر حسادت

غلبه بر حسادت

حسادت‏ در کودک، پاسخى طبیعى ‏است. کودکان در ابتدا، از احساسات درونى خویش (حسادت) و علل پیدایش و پیامدهاى آن در رفتار خود، آگاهى زیادى…