جست و جوی برچسب

محبوب

تبدیل شدن به یک مدیر محبوب

بسیاری از مدیران قبل از اینکه به پُست اجرایی برسند، هیچ آموزشی در زمینه‌ی مدیریت ندیده‌اند. این قبیل مدیران به طور…