مرور برچسب

هانس سلیه

استرس چیست؟

در صد سال اخیر تحقیقات زیادی در رابطه با استرس شده است. برخی تئوری ها در این رابطه پذیرفته شده است، ولی بحث ها در رابطه با برخی هنوز پا برجاست.…