مرور برچسب

کاربرد نقشه های ذهنی

نقشه های ذهنی

آیا تا به حال با اطلاعات متناقضی روبرو شدید که نتوانسته اید با هم متناسب کنید و آنها را بهم ربط دهید؟ آیا ارتباط بین مفاهیمی که در کلاس درس می شنوید…