جست و جوی برچسب

رهبری تحول گرا

رهبری چیست؟

پرفسور وارن نیس می گوید: "رهبران کسانی هستند که کار درست را انجام می دهند و مدیران کسانی هستند که کار را درست