جست و جوی برچسب

HosheHaiajani5-2

انواع همدلی

ما در مقاله مهارت همدلی و عناصر آن،  همدلی را  درک و آگاهی از احساسات و عواطف دیگران تعریف کردیم و به عناصر مختلف…