مرور برچسب

HosheHaiajani5-9

آگاهی بین فرهنگی

آگاهی بین فرهنگی به معنی درک فرهنگ های خود و دیگر فرهنگ ها و به ویژه درک شباهت ها و تفاوت های بین آنها می باشد. فرهنگ ها ممکن است از نظر ارزش، باور…