مرور برچسب

maharatrahbari3-1

رهبری اثربخش در سازمان

يکي از وظايف مهم و اساسي که برعهده مديريت نهاده شده، رهبري سازمان است. در واقع شالوده عملکرد يک رهبر سازمان در ميزان تاثيرگذاري و نفوذ وي در اعضاي