مرور برچسب

maharatrahbari3-3

یک رهبر واقعی چه می‌داند؟

وجه تمایز رهبران اثربخش از رهبران متوسط چیست؟ آیا این تمایز مربوط به توانایی آنها در تصمیم‌گیری خوب، قوه‌ی اقناع کاریزماتیک‌ یا وضوح چشم‌اندازشان