مرور برچسب

maharatrahbari6-1

تواضع؛ زیباترین کلمه

هیچ انسانی دوست‌‌داشتنی‌تر از فرد فروتن نیست.آیا تاکنون به قدرت کلمات فکر کرد‌ه‌اید؟ کلمات می‌توانند احساسات ما را برانگیزند، اشک از چشمان‌مان