مرور برچسب

maharatrahbari6-12

عوامل عدم قطعیت

هفته‌ی گذشته، در حالی که قبل از رفتن به جلسه، داشتم با عجله یک کارت تبریک برای تولد دوستم می‌خریدم، کارتی توجهم را به خودش جلب کرد. روی این کارت