مرور برچسب

maharatrahbari6-3

خوشبینی؛ یک دارایی پنهان

دیفرانسیل، انتگرال، تانژانت و کوتانژانت جزو موضوعاتی است که جوانان قبل از وارد شدن به بازار کار باید بیاموزند (چرا که حتما درآینده به آن نیاز خواهند