مرور برچسب

Moteqaedsazi1-4

تحلیل رفتار متقابل در مذاکرات

هنگام تعامل با افراد دیگر، یکی از مهمترین مهارتها این است که بتوانید موقعیت های برد-برد ایجاد کنید، یعنی شرایطی که هر دو طرف واقعاً از معامله سود…