مرور برچسب

Neveshtan1-16

کلیشه نویسی ممنوع!

کلیشه، کلمه یا عبارتی است که در نوشتن بیش از حد مورد استفاده قرار گرفته است. جمله ای همچون "عشق او مانند شکوفه گل رز بود" آنقدر در نوشتن استفاده…