مرور برچسب

Sokhanrani1-14

معرفی خود در سخنرانی

زمانی که سخنرانی می کنید، باید یک مجموعه کاملی را ارائه بدهید و در این مجموعه، معرفی خود در سخنرانی به اندازه ی متن سخنرانی اهمیت دارد. ساعت های…