تست هوش هیجانی بار آن

تست هوش هیجانی بارآن یکی از معتبرترین تست های سنجش هوش هیجانی است که به طور وسیع مورد استفاده قرار می گیرد. این تست برای مجموعه قابلیت ها، صلاحیت ها و مهارت های غیر شناختی دلالت دارد که توانایی فرد در پاسخگویی به فشارهای محیطی را مورد سنجش قرار می دهد. زیر مقیاس های این تست و مولفه های هوش هیجانی آن عبارتند از: خود آگاهی هیجانی، خود ابراز گری، احترام به خود، خود شکوفایی، استقلال، همدلی، مسئولیت پذیری اجتماعی، رابطه بین فردی، واقع گرایی، انعطاف پذیری، حل مسئله، تحمل استرس، کنترل تکانه، خوش بینی و شادمانی.

زمان سپری شده

00:00:00

تست هوش هیجانی بارآن

---------------------------------------------------
در این پرسشنامه پاسخ درست و غلط وجود ندارد و پاسخ شما به هر سوال باید نماینده اولین عکس العمل شما دربرابر سوال باشد

درحال محاسبه نتيجه

لطفا منتظر بمانيد!!!!

دوباره

مشکلي به وجود آمده است

بار آن در سال ۱۹۸۲ تدوین هوش هیجانی EQ-i را آغاز کرد که برای بررسی و ارزیابی شایستگی‌های هیجانی و اجتماعی طراحی شده است. در این فرایند، از «خودگزارشی» استفاده می‌شود. چگونگی هنجارسازی و اعتبارسنجی در مطالب دیگر با جزئیات بیشتر شرح داده شده است. نسخه این ابزار روان‌سنجی که در سال ۱۹۹۷ منتشر شده است، ۱۳۳ آیتم را در بر می‌گیرد که در ۱۵ مقیاس مطرح شده‌اند و این موارد زیرمجموعه ۵ مؤلفه‌ای هستند که در بالا شرح داده شد.

EQ-i اولین مقیاس سنجش هوش هیجانی بود که به‌عنوان آزمون روان‌شناختی منتشر شد و اولین معیار معتبر و مطمئن درباره مفهوم هوش هیجانی بود. تست EQ-i به بیش از ۳۰ زبان ترجمه شده است و به‌طور گسترده‌ای در سراسر جهان استفاده می‌شود.

علاوه بر مقیاس خودگزارشی که در اینجا شرح داده شد، نسخه چندارزیابی، به نام تست هوش هیجانی بار آن ۳۶۰‌درجه‌ای (the Bar - On EQ - 360)، در سال ۲۰۰۳ توسعه پیدا کرد. نسخه جوانان برای کودکان و نوجوانان به نام « تست هوش هیجانی بار آن» (YV the Bar - On EQ - i:YV) قبل از آن در سال ۲۰۰۰ توسعه پیدا کرده بود.

تست هوش هیجانی بار آن YV اولین ابزار روان‌سنجی است که به‌طور خاص، برای ارزیابی رفتار هوشمندانه هیجانی در کودکان و نوجوانان طراحی شده است و برای استفاده در مدارس سراسر انگلستان به وزارت آموزش انگلیس پیشنهاد شد. نسخه اصلی بار آن EQ-i در سال ۱۹۹۷ توسط چند دستگاه سلامت، بازبینی شد و در نتیجه آن، EQ - i 2.0 در سال ۲۰۱۲ منتشر شد. این بازبینی، مانند سایر ابزارهای ارزیابی، به‌خاطر جلوگیری از منسوخ‌شدن این ابزار بود. EQ-i 2.0 یک تست روان‌سنجی اصلاح‌شده بر اساس مدل اصلی بار آن است.

اعتبار پرسشنامه از طریق محاسبۀ آلفای کرونباخ برای دانشجویان پسر ٧٤/0، برای دانشجویان دختر ٦٨/0 و برای کل افراد ٩٣/0 محاسبه گردید. اعتبار پرسشنامه در روش دو نیمه کردن برای دانشجویان پسر ٦٦/0، برای دانشجویان دختر ٥٧/0 و برای کل افراد ٧٨/0 محاسبه گردید. ضریب اعتبار به روش بازآزمایی ( اجرای مجدد به فاصلۀ ٣ هفته) 68/0گزارش گردید. میزان آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه ٩٣/0 گزارش گردید ( ساعتچی، کامکاری و عسکریان 1395)

  • تست EQ آنلاین ، 90 سوال دارد.
  • نتیجه این تست، نمره شما در هر مولفه هوش هیجانی به همراه نمره کلی شما در هوش هیجانی است.
  • پاسخ دادن به سوالات آزمون 25-30 از وقت شما را می‌گیرد.
  • در پاسخدهی به سوالات با خودتان صادق باشید و پاسخی که بیشترین شباهت را به رفتارهای شما دارد، انتخاب کنید.

به اشتراک گذاری

امتیاز 3.9 (17 مشارکت)
نمونه تفسیر
قیمت