تست هوش های چندگانه گاردنر (MII)

تئوری هوش های چندگانه گاردنر روش نسبتاً ساده و در دسترسی برای درک و توضیح ترجیح مردم برای یادگیری و توسعه است. نظریه هوش های چندگانه هوارد گاردنر برای اولین بار در کتاب هوارد گاردنر با نام Frames Of Mind منتشر شد و به سرعت به عنوان یک مدل کلاسیک مطرح شد که با استفاده از آن می توان بسیاری از جنبه های هوش انسانی، سبک های یادگیری، شخصیت و رفتار را در آموزش و پرورش بکار برد. هوارد گاردنر در ابتدا ایده ها و تئوری خود را در مورد هوش های چندگانه در روانشناسی مطرح کرد. اما این تئوری خیلی زود در جامعه شناسی، تدریس و آموزش مورد استقبال قرار گرفت. در واقع این مدل یک مدل کار و یادگیری است.

دستور العمل تست هوش چندگانه گاردنر

---------------------------------------------------
در این پرسشنامه پاسخ درست و غلط وجود ندارد و پاسخ شما به هر سوال باید نماینده اولین عکس العمل شما دربرابر سوال باشد

درحال محاسبه نتيجه

لطفا منتظر بمانيد!!!!

دوباره

مشکلي به وجود آمده است

این مقیاس برای هوارد گاردنر از زمان توسعه الگوی چندگانه هوش خود، همچنان به پرورش تفكر و تئوری خود ادامه داده است، از همین رو در حال حاضر شما بیش از هفت هوش یعنی 9 هوش را در این تئوری می بینید. اما در این بخش به علت کاربرد وسیع از تست استاندارد 8 گانه استفاده کرده ایم.

هوش های 8گانه گاردنر

هوش دیداری فضایی

افرادی که در هوش دیداری فضایی قوی هستند، در تجسم خوب عمل می کنند. این افراد معمولاً در راهنمایی مسیرها و همچنین پیدا کردن نقشه ها، نمودارها، فیلم ها و تصاویر خوب عمل می کنند. در تفسیر و ایجاد تصاویر بصری، تخیل و بیان تصویری، در ارتباط بین تصاویر و معانی خوب عمل می کنند.

هوش کلامی زبانی

کلمات و زبان، نوشتاری و گفتاری، حفظ، تفسیر و توضیح ایده ها و اطلاعات از طریق زبان از ویژگی های هوش کلامی زبانی است. افرادی که در هوش زبانی کلامی قدرتمند هستند، قادر به استفاده از کلمات هستند، چه در هنگام نوشتن و چه در صحبت کردن. این افراد به طور معمول در نوشتن داستان، به خاطر سپردن اطلاعات و خواندن بسیار خوب عمل می کنند.

هوش منطقی ریاضی

تفکر منطقی، کشف الگوها، استدلال علمی و استنتاج، تجزیه و تحلیل مسائل، انجام محاسبات ریاضی، درک رابطه بین علت و معلول و نتیجه یا نتیجه ملموس. افرادی که در هوش منطقی و ریاضی قوی هستند، در استدلال، شناخت الگوهای و تحلیل منطقی مشکلات خوب عمل می کنند. این افراد تمایل دارند که به طور مفهومی درباره اعداد، روابط و الگوهای فکر کنند.

هوش جنبشی حرکتی

کنترل حرکت بدن، چابکی دست، چابکی بدنی و تعادل، هماهنگی چشم و بدن. گفته می شود افرادی که از هوش جسمی بدنی بالایی برخوردار هستند، در حرکات بدن، انجام اعمال و کنترل بدنی خوب عمل می کنند. افرادی که در این زمینه قوی هستند، تمایل به هماهنگی عالی و چشم و دست دارند.

هوش موسیقایی

توانایی موسیقی، آگاهی و استفاده از صدا، شناخت الگوهای ریتمیک، رابطه بین صدا و احساس را درک می کند. افرادی که هوش موسیقایی خوبی دارند، در الگویابی ریتم ها و صداها خوب عمل می کنند. آنها اغلب در ترکیب موسیقی خوب عمل می کنند.

هوش بین فردی

درک احساسات دیگران، توانایی ارتباط با دیگران، تفسیر رفتار و ارتباطات، روابط بین افراد و موقعیت های آنها را درک می کنند. کسانی که هوش بین فردی قوی دارند، در درک و تعامل با افراد دیگر خوب هستند. این افراد در ارزیابی احساسات، انگیزه ها، تمایلات و اهداف افراد اطراف خود مهارت دارند.

هوش درون فردی

خودآگاهی، شناخت شخصی، توانایی درک خود و آگاهی از نقاط ضعف و قوت. افرادی که از هوش درون فردی برخوردارند، خوب می توانند از حالات عاطفی، احساسات و انگیزه های خود آگاه باشند. آنها از خود اندیشی و تجزیه و تحلیل لذت می برند، از جمله رویاپردازی، کشف روابط با دیگران و ارزیابی نقاط قوت شخصی خود.

هوش طبیعت گرا

طبیعت گرایی جدیدترین افزوده نظریه گاردنر است و با مقاومت بیشتری نسبت به هفت هوش اصلی وی روبرو شده است. به گفته گاردنر، افرادی که از این نوع هوش برخوردار هستند، بیشتر با طبیعت هماهنگ هستند و اغلب علاقه مند به پرورش، کاوش در محیط و یادگیری در مورد سایر گونه ها هستند. گفته می شود این افراد حتی از تغییرات نامحسوس در محیط خود آگاه هستند

روایی و اعتبار بر اساس مطالعات بین المللی

در مطالعه ای به هنگام بررسی کاربرد تدریس بر اساس هوش چندگانه در فرایند اموزش خواندن به زبان اموزان میزان اعتبار این آزمون با آلفای کرونباخ برابر با 0/74 گزارش شده است. مطالعه شرر (1997) نشان می دهد که میزان آلفای کرونباخ این ابزار برای مولفه های آن از0/85 تا 0/90 متغیر می باشد.

روایی و اعتبار بر اساس مطالعات در ایران

اسحاق نیا و سیف(1385) در مطالعه ای میزان اعتبار این آزمون را با آلفای کرونباخ بررسی نموده و میزان آن را 0/90 گزارش کرده اند. در مطالعه دیگری میزان اعتبار این آزمون بااستفاده از آلفای کرونباخ برابر با 0/94 به دست آمده است. هچنین روایی این پرسشنامه در ایران با استفاده همزمان پرسشنامه خودکارآمدی همبستگی 0/88 را نشان می دهد(ابوالفضلی و غلامی، 2015)
هزینه انجام تست در پایان آن دریافت می شود.
در وارد کردن شماره تلفن همراه در انتهای تست دقت کنید. این شماره برای ورود به پنل کاربری شما استفاده خواهد شد.

مشخصات تست طرحواره های ناسازگار یانگ

تعداد سوال

زمان

تفسیر تخصصی

قیمت

به اشتراک گذاری

امتیاز 4.1 (17 مشارکت)
نمونه تفسیر
قیمت