تست سبک های عشق ورزی جان لی

جان لي در دهة 1970 با اجراي تحقيقاتي در پي اين بود كه مردم چگونه عشق را با همه گونه‌هايي كه دارد تجربه مي‌كنند. او قصد داشت با اين كار از جريان عشق در غرب افسانه‌زدايي كند.

جان لی در کتاب خود به نام « رنگ‌های عشق » که در سال ۱۹۷۳ منتشر شد، انواع عشق را با رنگ‌های اصلی مقایسه کرده است. درست همان گونه که سه رنگ اصلی وجود دارد، جان لی سه سبک اصلی (اروس، لودوس و استورگ) و سه سبک فرعی (پراگما، مانیا و آگیپ) برای عشق قائل شده است.

 

زمان سپری شده

00:00:00

دستورالعمل تست سبک عشق

---------------------------------------------------
در این پرسشنامه پاسخ درست و غلط وجود ندارد و پاسخ شما به هر سوال باید نماینده اولین عکس العمل شما دربرابر سوال باشد

درحال محاسبه نتيجه

لطفا منتظر بمانيد!!!!

دوباره

مشکلي به وجود آمده است

سبک عشق شما چیست؟

نویسندگان چندین نوع عشق را مورد بحث قرار دادند، از جمله شش نوع عشق جان لی. مقیاس نگرش عشق که توسط کلاید هندریک و سوزان هندریک ایجاد شده است، نگرش شما را در مورد هر یک از سبک ها اندازه گیری می کند. تست سبک عشق ورزی (LAS) یک معیار استاندارد شده از شش سبک عشقی لی (1973) است که یک پرسشنامه 42 سوالی است و دارای شش مقیاس فرعی است که هر کدام هفت گویه دارد.

این مقیاس به 6 خرده مقیاس (هر کدام 7 ماده) تقسیم می شود که هر یک نشان دهنده سبک عشق متفاوت است:

  •  اروس (عشق پرشور)
  •  لودوس (عشق بازی کردن)
  •  استورج (عشق دوستی)
  •  پراگما (عشق عملی)
  •  شیدایی (عشق مالکانه، وابسته)
  •  آگیپ (عشق نوع دوستانه)

روش انجام تست سبک های عشق

نگرش یا اعتقاد خود به هرکدام از تست ها را با انتخاب یکی از 5 گزینه مشخص کنید. برخی از سوالات به یک رابطه عاشقانه خاص اشاره دارد، در حالی که برخی دیگر به نگرش ها و باورهای کلی در مورد عشق اشاره دارد. در صورت امکان، با در نظر گرفتن شریک فعلی خود به سوالات پاسخ دهید. اگر در حال حاضر با کسی نیستید، با در نظر گرفتن آخرین شریک زندگی خود به سوالات پاسخ دهید. اگر تا به حال عاشق نبوده اید، تصور کنید که پاسخ شما به احتمال زیاد چه خواهد بود.

برای درک و بینش بیشتر، تست را برای طرف مقابل خودتان هم ارسال کنید و از او نیز بخواهید که این تست را انجام دهد. به سوالات مستقل از یکدیگر پاسخ دهید و سپس نمرات خود را با هم مقایسه کنید.

هدف مقاله Psychometric properties of the love attitudes scale in Peruvian undergraduate students تحلیل روایی سازه و پایایی مقیاس سبک عشق ورزی(LAS, Hendrick & Hendrick, 1986) بود. نمونه شامل 381 دانشجوی مقطع کارشناسی (61.7 درصد از آنها زن) بین 17 تا 25 سال بود. تجزیه و تحلیل عاملی اکتشافی منجر به شش عامل (اروس، لودوس، استورج، پراگما، مانیا و آگیپ) شد که 87/47 درصد از واریانس کل را توضیح داد. همبستگی بین امتیاز سبک اروس و پراگما با عواطف مثبت، معنادار بود. در حالی که سبک های مانیا و لودوس با عاطفه منفی رابطه مثبت و معناداری داشتند. پایایی با روش همسانی درونی شش عامل یافت شده از 62/0 تا 85/0 بود. در حالی که ضرایب پایداری برای روش بازآزمایی 44/0 تا 77/0 بود. این نتایج به این نتیجه می‌رسد که LAS و نمرات آن برای اندازه‌گیری نگرش نسبت به عشق در جمعیت کالج لیما معتبر و قابل اعتماد هستند.
مدت زمان معمول پاسخ به آزمون برای افراد دارای هوش متوسط یا بالاتر از متوسط و بدون وجود عوامل مداخله کننده، تقریبا 15 دقیقه است. برای اشخاصی که از هوش پایین تری برخوردارند ممکن است مدت اجرای ازمون بیش از 20 ساعت شود. مرورگر پیشنهادی برای تست گوگل کروم می باشد.

مشخصات تست سبک های عشق ورزی LAS

تعداد سوال

زمان

تفسیر تخصصی

قیمت

به اشتراک گذاری

امتیاز 3.4 (52 مشارکت)
نمونه تفسیر
قیمت