تست های مهارت

تست مهارت رهبری
قیمت: رایگان
تست انگیزه رهبری
قیمت: رایگان
تست میزان خلاقیت
قیمت: رایگان
تست مدیریت زمان
قیمت: رایگان
تست مهارت تصمیم گیری
قیمت: رایگان
تست هوش هیجانی بار آن
قیمت: 19 هزار تومان
تست مهارت های ارتباطی
قیمت: رایگان
تست رفتار و فکر غیرمنطقی
قیمت: رایگان
تست رضایت از خود
قیمت: رایگان
تست پذیرش اجتماعی
قیمت: رایگان
تست امید به زندگی
قیمت: رایگان
تست اعتمادبنفس
قیمت: رایگان