مرور برچسب

مهارت های حرکتی

رشد حرکتی در سال‌های نخستین

رشد و تکامل زیستی چگونه صورت می گیرد؟ رشد و تکامل زیستی از جمله توانایی‌های ذاتی و بالقوه‌ای است که در بیست سال اول زندگی انسان همه جنبه‌های رشدی را…