تست فرزندپروری بامریند

تست فرزند پروری بامریند (PSI) – فرم ۳۰ سوالی

پرسشنامه فرزندپروری بامریند اقتباسی است از نظریه اقتدار والدینی که براساس نظریه «بامریند» از سه سبک فرزندپروری سهل انگارانه، استبدادی و مقتدرانه والدین جهت بررسی الگوهای نفوذ و شیوه های فرزندپروری ساخته شده است. این پرسشنامه که توسط دیانا بامریند (1991)، طراحی شده شامل 30 ماده است که 10 ماده به سبک سهل انگارانه و 10 ماده به سبک مستبدانه و 10 جمله دیگر اقتدار منطقی در امر پرورش فرزند را مورد بررسی قرار می دهد.

دستورالعمل فرزندپروری بامریند

---------------------------------------------------
در این پرسشنامه پاسخ درست و غلط وجود ندارد و پاسخ شما به هر سوال باید نماینده اولین عکس العمل شما دربرابر سوال باشد

درحال محاسبه نتيجه

لطفا منتظر بمانيد!!!!

دوباره

مشکلي به وجود آمده است

سبک فرزندپروری عبارت است از مجموعه ای از رفتارهایی که تعیین کننده ارتباط والد و فرزند در طیف وسیعی از موقعیت هاست (فیتز پاتریک، 0375). بامریند (7610) در مطالعات خود سه ویژگی را آشکار می سازد که روش مؤثر را از روش های نه چندان مؤثر فرزندپروری جدا می سازد، این سه ویژگی عبارتاند از:

  1. محبت یا روابط نزدیک
  2. کنترل
  3. استقلال دادن

از تعامل این سه ویژگی سه سبک فرزند پروری مشخص می شود:

مقتدرانه       مستبدانه        سهل گیرانه

تست سبک های فرزندپروری

سبک مقتدرانه با پذیرش و روابط نزدیک، روش های کنترل سازگارانه و استقلال دادن مناسب مشخص می شود.

سبک مستبدانه ازنظر پذیرش و روابط نزدیک پایین، ازنظر کنترل اجباری بالا و ازنظر استقلال دادن پایین است.

والدین با سبک فرزندپروری آسان گیرانه روشی مهرورز و پذیرا را نشان داده، متوقع نیستند و کنترل کمی بر رفتار فرزندان خود اعمال می کنند. این والدین به فرزندان خود اجازه می دهند در هر سنی که باشند خودشان تصمیم گیری کنند حتی اگر هنوز قادر به انجام این کار نباشند.

مشخصات سه سبک فرزند پروری از دیدگاه بامریند

مشخصه سبک مقتدر، گرمی، ثبات در فرزند پروری و کمی اعلان قدرت است. ارتباطات گسترده و پرورش فردیت و جستجوگری از ویژگیهای این سبک می باشد.

والدین سلطه جو بر همنوایی، اطاعت و احترام به نظر مراجع قدرت در خانواده تأکید دارند.

والدین سهل گیر ترکیبی از کنترل و نظم پایین را نشان میدهند و قوانین کمی در خانه حکم فرما می کنند.

کاربردهای تست فرزندپروری بامریند

تست سبک های فرزندپروری بامریند که پشتوانه علمی زیادی نیز دارد برای موارد زیر مورد استفاده قرار می گیرد:

  • مشاوره خانواده
  • مشاوره کودک و نوجوان
  • پژوهش ها و مطالعات علمی

تست سبک های فرزندپروری

ما در تست سبک های فرزندپروری بامریند (PSI) اطلاعات جامع و مفصلی را در رابطه با سبک فرزندپروریتان خواهیم داد. جعبه ابزار ذهنی با کمک روانشناسان حوزه خانواده تلاش نموده تا متناسب با سبک فرزندپروریتان شما را هدایت نموده و بتوانند در مسیر تربیت کودکان تان راهنمایی های لازم را ارائه دهند.

بوری (7667) میزان پایایی این پرسش نامه را با استفاده از روش بازآزمایی به این شرح گزارش داد: 3/87 برای شیوه ی سهل گیرانه، 3/89 برای شیوه ی مستبدانه، 3/18 برای شیوه ی مقتدرانه در بین مادران و 3/11 برای شیوه ی سهل گیرانه، 3/85 برای شیوه ی مستبدانه و 3/60 برای شیوه ی مقتدرانه در بین پدران. سومالی (7060) پایایی ابزار برای کل پرسشنامه 3/60 و برای ابعاد به ترتیب برای سبک سهل گیر3/15؛ مقتدرانه 3/18 و مستبدانه 3/10 به دست آمد. شیوه نمره گذاری پرسش نامه بر اساس طیف لیکرت 5 گزینه ای می باشد (به نقل از فخری علی آبادی، 7061). ضرایب پایایی سبک های فرزندپروری در پژوهش فخری علی آبادی (7061) برای سبک فرزندپروری سهل گیر (3/15)، سبک فرزندپروری مقتدرانه (3/17) و سبک فرزند پروری مستنبدانه (3/17) بر اساس ضریب آلفای کرونباخ به دست آمد. در پژوهش فخری علی آبادی (7061) برای بدست آوردن روایی پرسشنامه از نظرات استاد راهنما و چندین تن از دیگر اساتید و متخصصین و کارشناسان استفاده شده است. و از آنها در مورد مربوط بودن سؤالات، واضح بودن و قابل فهم بودن سؤالات و اینکه آیا این سؤالات برای پرسش های تحقیقاتی مناسب است و آنها را مورد سنجش قرار می دهد ، نظر خواهی شد و اصطلاحات مورد نظر در پرسشنامه اعمال گردید.
  • مرورگر پیشنهادی برای انجام این تست مرورگر کروم است.

مشخصات تست فرزندپروری بامریند

۳۰ سوال

۱۵ دقیقه

تفسیر تخصصی

26 هزار تومان 

به اشتراک گذاری

امتیاز 5 (3 مشارکت)
نمونه تفسیر
قیمت